تبلیغات
تبلور هنر.. - مبانی فضا در هنر تجسمی
تبلور هنر..

مبانی فضا در هنر تجسمی

یکشنبه 3 آذر 1392

نوع مطلب :مبانی هنر های تجسمی، 

فضای تجسمی

مفهوم فضا در هنر تجسمی با توجه به فاصله ها و ابعاد، اجزا و عناصر بصری یك اثر معنا پیدا می كند. به این ترتیب سازمان دهی فضای تجسمی معمولاً با معنی درك مكان، زمان و اشیا و ارتباط آن ها با یكدیگر انجام می شود. با وجود عناصر بصری و روابط میان آنهاست كه می توان از فضا، شكل فضا، فضای مثبت ،فضای منفی ، فضای پر و فضای خالی سخن گفت . بنابراین وقتی از فضای یك اثر سخن به میان می آید، تأثیرات كلی اثر در همه ابعاد مادی و محتوایی آن مورد نظر می باشد.

فضاسازی در آثار هنرمندان را می توان به چند دسته تقسیم كرد:
فضای سه بعد نما ( واقع گرا) ، فضای دو بعد نما (غیرواقع گرا) ، فضای همزمان (تلفیقی) و فضای وهمی كه در زیر هر یك را به طور خلاصه شرح می دهیم


.

الف) فضای سه بعد نما( واقع گرا) :

در این روش برای نمایش فضای سه بعدی به روی سطح دو بعدی از سه بعد نمایی ( پرسپكتیو) و تجسم عمق و نشان دادن دوری و نزدیكی استفاده می شود.سه بعد نمایی كه معمولاً در آثار نقاشی واقع نما دیده می شود به روش های زیر انجام می گیرد:
1- تغییر اندازه
2 – تغییر رنگ و تیرگی
3 – تغییر وضوح

 

ب) فضای دو بعد نما (غیرواقع گرا):

ممكن است بدون آنكه قصد واقع نمایی از طبیعت در میان باشد، هنرمند به ایجاد فضا و عمق تجسمی بپردازد. همانند آنچه در آثار گرافیكی و انتزاعی صورت می گیرد. در این روش ایجاد عمق و فضای بصری به روش های زیر انجام می شود :

1 – تغییر اندازه شكل های مشابه به صورتی كه برخی از آن ها كوچكتر از برخی دیگر ترسیم و دیده شوند.
2 – تغییر تیرگی یا رنگ به صورتی كه برخی از اشكال تیره تر و برخی روشن تر ترسیم شوند.
3 – شفاف نمایی و روی هم قرار گرفتن شكل ها می تواند عمق فضایی ایجاد كند.
4 – تغییر وضوح و بافت شكل ها نیز می تواند عمق بصری ایجاد كند.
5 – ترسیم یك شكل از چند زاویه ی مختلف و یا تغییر شكل و تغییر جهت دادن آن می تواند عمق فضایی را به وجود آورد.

 

ج) فضای همزمان (تلفیقی):

در برخی از آثار نمایش فضای تجسمی به صورت تلفیقی از فضاسازی واقع نما و دو بعد نما صورت می گیرد. در این روش هنرمند بدون رعایت قواعد واقع نمایی در كل اثر ، ساختار تركیب خود را از مكان های مختلف به صورت موازی و به طور همزمان شكل می دهد.

 

د) فضای وهمی :

در برخی از آثار تجسمی هنرمند فضای بصری را طوری با استفاده از نمایش عناصر و شكل های واقع نما به وجود می آورد كه در عین حال وهمی و غیرواقعی جلوه می كند. این شیوه از فضاسازی در آثار هنرمندان رمانتیك، نمادگرا و سورئالیست بسیار دیده می شود. نمایش این فضاها كه جنبه ای خیالی و ذهنی دارد اگر چه توسط قوه خیال قابل تجسم است اما در واقعیت و به طور طبیعی نمی تواند اتفاق بیفتد یا وجود داشته باشد.

 

سؤالات :
1 – سه بعد نمایی با چه روشهایی صورت می گیرد؟ هر یك را به طور خلاصه شرح دهید.

پاسخ :
1. تغییر اندازه : در این روش شكل هایی كه از نظر اندازه ی واقعی یكسان هستند برای ایجاد عمق فضایی به تدریج كوچكتر نشان داده می شوند.

2. تغییر رنگ و تیرگی : در این روش برای نمایش دوری و نزدیكی اشكال و اشیا از تغییر رنگ آنها در فاصله ی دور نسبت به رنگ همان اشیا در فاصله نزدیك و تغییر تیرگی – روشنی استفاده می شود. به این ترتیب كه شدت و درجه خلوص رنگ در فاصله ی دور كاهش یافته و به خاكستری می گراید.

3. تغییر وضوح :‌معمولاً هر چه اشیا از ما دورتر می شوند وضوح خود را بیشتر از دست می دهند و ما دیگر آنها را به روشنی مشاهده نمی كنیم. در این روش عمق فضایی با تغییر وضوح از اشكال واضح به اشكال ناواضح، ایجاد می شود.

 

2 – منظور از فضای همزمان چیست؟توضیح دهید.

پاسخ : در این روش از فضاسازی، هنرمند بدون رعایت قواعد واقع نمایی در كل اثر، ساختار تركیب خود را از مكان های مختلف به صورت موازی و به طور همزمان شكل می دهد. در عین حال سعی می كند با نمایش همزمان رویدادها در مكان های مختلف تلفیقی از فضاهای داخلی و بیرونی به وجود آورد.

 

3 – فضای وهمی در آثار كدام هنرمندان بیشتر دیده می شود؟

پاسخ :‌این شیوه از فضاسازی در آثار هنرمندان رمانتیك، نمادگرا و سورئالیست بسیار دیده می شود.

 

4 – ایجاد عمق و فضای بصری در فضای دو بعد نما به چه روش هایی انجام می شود؟

پاسخ :
1. تغییر اندازه شكل های مشابه
2. تغییر تیرگی یا رنگ
3. شفاف نمایی و روی هم قرار گرفتن شكل ها
4. تغییر وضوح و بافت شكل ها
5. ترسیم یك شكل از چند زاویه ی مختلف و یا تغییر شكل و تغییر جهت دادن آن.

 

فصل ششم – مفهوم رنگ
مفهوم رنگ

زندگی سرشار از رنگ و جلوه های رنگ است. اهمیت و نقش رنگ در زندگی ، مفاهیم مختلف و متنوعی از آن را در ذهن ما زنده می كند. در این صورت ارائه یك تعریف مشخص و تعبیر مختصر نه تنها مفهوم گسترده رنگ را در بر نخواهد گرفت، بلكه برای درك ابعاد وسیع آن گمراه كننده نیز خواهد بود. رنگ در همه ابعاد زندگی جاری است و بنابراین مفهوم آن به همان گستردگی مفهوم زندگی است.

نقش رنگ در زندگی و مسائل روزمره ای كه با آن ها سرو كار داریم، آن قدر زیاد است كه هیچگاه رنگ را به عنوان یك واژه ناشناخته و غریب ا حساس نمی كنیم.

رنگ را می توان عنصر اصلی كار هنرمندان نقاش دانست. این هنرمندان برای ابداع آثار خود بیش از هر چیز از رنگ استفاده می كنند. اگر چه ممكن است خطوط آن ها رنگین باشند. اما به جز هنرمندان نقاش در همه ی گرایش های هنرهای تجسمی رنگ همواره به عنوان یكی از عوامل و عناصر ضروری مورد توجه است.

هنرمندان مفاهیم و ویژگی های رنگ را معمولاً به سه طریق زیر در آثار خود به كار گرفته اند.

الف) رنگ به عنوان عنصری تجسمی برای توصیف موضوع اثر و خصوصیات آن ، مثل ترسیم یك منظره پاییزی یا زمستانی كه برای هر كدام از اجرای آن منظره (درخت ها، ساختمان ها ، زمین، آسمان و ..) از طیف رنگ های خاصی استفاده می شود. به این ترتیب پاییزی یا زمستانی بودن فضای آن منظره و همه ویژگی هایش با رنگ هایی كه در آن استفاده شده توصیف می گردد.

ب) رنگ به عنوان عنصری نمادین و استعاری كه معانی عمیق و درونی اثر و اجزای آن را به نمایش می گذارد. برای مثال در بسیاری از آثاری كه هنرمندان بر اساس محتوای موضوعات اعتقادی، مذهبی، رمزی و افسانه ای ساخته اند، كاربرد رنگ عموماً جنبه ای نمادین و استعاری دارد.

ج) استفاده از رنگ برای به نمایش گذاشتن ارزش های درونی و زیبایی ها و تأثیرات خود رنگ، بدون در نظر داشتن ارزش های استعاری و توصیفی آن :‌مانند رنگ های كه در هنرهای سنتی مثل فرش، گلیم، پارچه، طراحی و دوخت لباس، معمای و شهرسازی به كار گرفته می شوند.
یك یا دو یا هر سه این جنبه های سه گانه در كاربرد رنگ ممكن است در یك اثر هنری مورد تأكید و استفاده قرار گیرد.
اگر چه رنگ همواره به عنوان ماده و عنصر اصلی كار هنرمندان نقاش مورد تأكید قرار می گیرد لیكن نقش آن در هنرهای دیگر نیز اهمیت ویژه ای برخوردار است. نقش رنگ در آثار گرافیكی، در بسته بندی كالاها، در ترسیم و اجرای یك اعلان در آثار حجمی، فضاهای عمومی ، شهری ومعماری ،مجسمه سازی ، طراحی پارچه و لباس، مبلمان و تزئینات داخلی، عكاسی، سینما و صنعت دارای اهمیتی بسیارچشمگیر است.

موفقیت در ابداع اثر هنری علاوه بر قریحه و ذوق خدادادی بیش از هر چیز بستگی به توانایی ها و تجربه عملی هنرمند و شناخت او از خصوصیات و امكانات ابزار و مواد مختلف كارش دارد. زیرا اثر هنری در عمل شكل می گیرد و آفریده می شود و شناخت ویژگی های رنگ و كاربرد مؤثر آن بیش از هر چیز در گرو انجام تمرین های رنگ است.

 

رنگ چیست؟

رنگ را می توان به دو معنای عمده بررسی كرد:
الف) رنگ به عنوان ماده ای كه با آن چیزی را رنگ آمیزی می كنند. در این معنی رنگ معمولاً از مخلوط رنگدانه های بسیار ریز و موادی كه اصطلاحاً به آن ها بست ( انواع زرین، صمغ، آب و روغن كه مخلوط آن ها با رنگدانه ها، رنگ را برای استفاده آماده می كنند) می گویند ساخته می شود. مثل رنگ روغنی كه از مخلوط مواد رنگین با روغن های خشك شونده وساخته می شود. آب رنگ، گواش و اكریلیك نیز از مخلوط مواد رنگین، آب و نوعی چسب محلول در آب ساخته می شوند. رنگدانه ها ذرات بسیار بسیار ریز جامدی هستند كه در مایعات غیرمحلول اند. این مواد معمولاً به طور طبیعی موجوداند. امروزه رنگدانه ها به صورت مصنوعی نیز ساخته می شوند.
رنگ های جوهری بخش دیگری از مواد رنگین هستند كه در مایعات حل می شوند. ین جوهرها معمولاً منشأ آلی دارند و از انواع گیاهان و حیوانات به دست می آیند مانند رنگ پوست پیاز – رنگ چای و رنگ قهوه . رنگ جوهری نیز به طور مصنوعی ساخته می شوند.

ب) رنگ به عنوان پدیده ای كه در چگونگی دیدن و درك آن سه عامل زیر دخالت دارند:
1. نور به عنوان منبع فرآیند رنگ كه بدون آن رنگ اشیا دیده نمی شود.

2 . ساختار مولكولی اشیا كه باعث می شود همه یا بخشی از نور تابیده شده به آن ها منعكس شود و در نتیجه به رنگ همان بخش از طیف نور كه از اشیا به چشم منعكس می شود، دیده شوند.

3 – چشم انسان كه نور بازتاب یافته از سطح اشیا را در یك فرآیند پیچیده به وسیله سلول های نوری شبكیه تشخیص می دهد. توضیح آنكه در شبكیه دو دسته سلول نوری وجود دارد. یك دسته سلول های استوانه ای كه تیرگی و روشنی را تشخیص می دهند و دسته دیگر سلول های مخروطی كه رنگ ها را تشخیص می دهند.

منبع


http://paybrookin.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:30 ق.ظ

Awesome stuff. Thanks!
viagra or cialis venta cialis en espaa cialis uk buying cialis on internet free generic cialis cialis 5 mg para diabeticos bulk cialis weblink price cialis cialis para que sirve buy original cialis
http://hungchanttur.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:49 ب.ظ

With thanks, I enjoy this!
cialis daily cialis for bph price cialis per pill generic cialis pill online cialis sale online cialis pills boards cialis soft tabs for sale cialis venta a domicilio only best offers cialis use cialis 05
http://itvilli.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:55 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis pills in singapore cialis 5mg cialis per paypa cialis 30 day sample can i take cialis and ecstasy cialis australia org the best site cialis tablets does cialis cause gout cialis pas cher paris cialis 5 mg
Generic cialis
جمعه 31 خرداد 1398 11:57 ق.ظ

Thank you. Valuable stuff!
cialis rckenschmerzen generic cialis review uk cialis online cialis online napol acheter du cialis a geneve compare prices cialis uk cialis 5 mg schweiz cialis price thailand cialis 20mg preis cf where to buy cialis in ontario
generic cialis usa
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:20 ب.ظ

Regards. Fantastic information!
how much does a cialis cost tarif cialis france overnight cialis tadalafil viagra vs cialis vs levitra cipla cialis online canadian discount cialis brand cialis nl prices for cialis 50mg 5 mg cialis coupon printable low cost cialis 20mg
http://phymomi.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:13 ق.ظ

Regards. I value this.
cilas cialis canada cialis 20 mg effectiveness precios cialis peru buy brand cialis cheap achat cialis en suisse calis cialis kaufen wo cialis daily dose generic cialis kaufen
http://skulintses.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:54 ق.ظ

This is nicely put. .
generic cialis soft gels cialis kaufen wo cialis kaufen wo prescription doctor cialis wow cialis 20 brand cialis nl where do you buy cialis generic cialis 20mg uk cialis generico online cialis wir preise
http://tradjuipur.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:42 ب.ظ

You mentioned this wonderfully.
tadalafil 5mg cialis patentablauf in deutschland cialis for daily use cialis 20 mg cut in half ou acheter du cialis pas cher online cialis prezzo di cialis in bulgaria cialis 20 mg cut in half 5 mg cialis coupon printable import cialis
http://muljamo.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:37 ق.ظ

With thanks! Great information.
cialis soft tabs for sale price cialis wal mart pharmacy order cialis from india only now cialis 20 mg acheter cialis kamagra get cheap cialis cialis tadalafil we use it cialis online store import cialis tadalafil 20 mg
order cialis overnight
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:12 ب.ظ

Kudos, I like this!
cost of cialis per pill cialis daily cialis generika cialis prices female cialis no prescription cialis generic tadalafil buy cialis 200 dollar savings card cialis prezzo di mercato cialis y deporte cialis generico lilly
http://tuleci.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:00 ق.ظ

Regards. I enjoy it.
cialis uk next day get cheap cialis buy online cialis 5mg viagra vs cialis vs levitra achat cialis en europe safe dosage for cialis trusted tabled cialis softabs how do cialis pills work cialis online nederland tadalafil 20 mg
http://lantlete.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 08:03 ب.ظ

Thanks! I appreciate it!
prix cialis once a da only best offers cialis use order cialis from india try it no rx cialis where cheapest cialis chinese cialis 50 mg cialis 5mg cialis 20mg opinioni cialis generico wow cialis tadalafil 100mg
http://hotzalab.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:22 ق.ظ

Kudos! Terrific stuff!
cialis for bph cialis 5 mg price cialis per pill cialis great britain cialis prices in england cialis super kamagra cialis flussig cialis en mexico precio cialis 20 mg best generic drugs cialis
http://spuredchec.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:16 ب.ظ

Nicely put, Thank you!
cialis 30 day trial coupon cialis diario compra we recommend cialis info generic cialis with dapoxetine cialis generisches kanada we recommend cialis best buy cialis kaufen bankberweisung order generic cialis online precios de cialis generico acheter du cialis a geneve
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:04 ق.ظ

This is nicely said! .
the best site cialis tablets cialis from canada warnings for cialis buy cialis online nz prezzo cialis a buon mercato buying cialis overnight purchasing cialis on the internet click now cialis from canada cialis efficacit precios cialis peru
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:53 ق.ظ

Cheers! A good amount of data!

cialis cost cialis arginine interactio look here cialis cheap canada click here to buy cialis generic cialis pill online cialis purchasing cialis tablets for sale cialis 50 mg soft tab cialis 100 mg 30 tablet link for you cialis price
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

Really loads of awesome material!
generic cialis soft gels comprar cialis navarr buy online cialis 5mg we like it cialis soft gel cialis 30 day trial coupon cialis herbs cialis 100 mg 30 tablet click here cialis daily uk cialis 20mg cialis super kamagra
редуктор ц2у 125
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 12:44 ب.ظ
Компания "Промтеплострой"
предоставляет на рынок
в пределах России и СНГ
большой выбор пром. оборудования,
в том числе широкий выбор редукторов различного назначения.
Для изготовления и сборки используются
только качественные и надёжные
материалы. Специалисты помогут правильно подобрать и купить с доставкой подходящий редуктор по выгодной цене.

редуктор ц2у 125 редуктор ц2у 125
(www.kontaktor.su)
prescription meds without the prescription
شنبه 10 فروردین 1398 08:23 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">online pharmacy canada</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
<a href=http://canadianpharmacyxyz.com/>most reliable canadian pharmacies</a>
order cialis online
جمعه 2 فروردین 1398 08:18 ب.ظ
Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wanted
to say that I've truly loved browsing your weblog posts.

After all I'll be subscribing on your rss feed and I hope you write again soon!
order cialis online cialis viagra online scams
buy cialis online canada paypal
جمعه 2 فروردین 1398 02:57 ب.ظ
I simply couldn't leave your site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info a person supply to your guests?
Is going to be back frequently to check out new posts
buy cialis online canada paypal cialis 50 mg online
Mira
سه شنبه 21 اسفند 1397 02:43 ب.ظ
Hey! I could have sworn I've been to this site before but after checking through some of the post I realized it's new to me.

Anyhow, I'm definitely delighted I found it and I'll be
bookmarking and checking back often!
erectile dysfunction treatment - Mira -
essay writing
پنجشنبه 9 اسفند 1397 03:58 ب.ظ
Truly when someone doesn't be aware of afterward its up
to other viewers that they will assist, so here it occurs.
buy cialis online best price
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:50 ب.ظ

Many thanks, Numerous facts!

compare prices cialis uk where to buy cialis in ontario cialis 5 effetti collaterali cialis for bph recommended site cialis kanada buying cialis on internet when will generic cialis be available where to buy cialis in ontario trusted tabled cialis softabs cialis name brand cheap
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:17 ق.ظ

This is nicely expressed. !
generic cialis soft gels cialis savings card cialis price in bangalore canadian discount cialis achat cialis en itali cialis coupon click here cialis daily uk cialis 20mg preis cf generic cialis review uk cialis professional from usa
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:59 ق.ظ

This is nicely expressed! .
generic cialis 20mg uk cialis et insomni cialis venta a domicilio we choice free trial of cialis cialis official site prezzo cialis a buon mercato we choice free trial of cialis how to purchase cialis on line cialis 100 mg 30 tablet cipla cialis online
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:25 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
click now buy cialis brand cialis manufacturer coupon cialis online purchasing cialis on the internet cialis tablets 5 mg cialis coupon printable buy generic cialis generic cialis at walmart venta cialis en espaa calis
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:35 ق.ظ

With thanks, Numerous knowledge.

brand cialis generic viagra vs cialis vs levitra generic cialis levitra cialis 05 cialis 5 mg cialis for sale cialis per paypa cialis prezzo di mercato cialis cipla best buy look here cialis order on line
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 10:51 ب.ظ

You have made the point.
generic cialis at walmart where cheapest cialis venta cialis en espaa cialis tadalafil online cialis professional from usa cialis venta a domicilio wow cialis 20 cialis 20mg preis cf cialis great britain cialis dosage amounts
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 10:03 ق.ظ

Kudos, I appreciate this.
import cialis comprar cialis navarr cialis 20mg prix en pharmacie purchasing cialis on the internet cialis 10mg prix pharmaci tadalafil 20 mg cialis taglich tadalafil cialis 20 mg cialis ahumada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبها

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ