تبلیغات
تبلور هنر.. - مبانی فضا در هنر تجسمی
تبلور هنر..

مبانی فضا در هنر تجسمی

یکشنبه 3 آذر 1392

نوع مطلب :مبانی هنر های تجسمی، 

فضای تجسمی

مفهوم فضا در هنر تجسمی با توجه به فاصله ها و ابعاد، اجزا و عناصر بصری یك اثر معنا پیدا می كند. به این ترتیب سازمان دهی فضای تجسمی معمولاً با معنی درك مكان، زمان و اشیا و ارتباط آن ها با یكدیگر انجام می شود. با وجود عناصر بصری و روابط میان آنهاست كه می توان از فضا، شكل فضا، فضای مثبت ،فضای منفی ، فضای پر و فضای خالی سخن گفت . بنابراین وقتی از فضای یك اثر سخن به میان می آید، تأثیرات كلی اثر در همه ابعاد مادی و محتوایی آن مورد نظر می باشد.

فضاسازی در آثار هنرمندان را می توان به چند دسته تقسیم كرد:
فضای سه بعد نما ( واقع گرا) ، فضای دو بعد نما (غیرواقع گرا) ، فضای همزمان (تلفیقی) و فضای وهمی كه در زیر هر یك را به طور خلاصه شرح می دهیم


.

الف) فضای سه بعد نما( واقع گرا) :

در این روش برای نمایش فضای سه بعدی به روی سطح دو بعدی از سه بعد نمایی ( پرسپكتیو) و تجسم عمق و نشان دادن دوری و نزدیكی استفاده می شود.سه بعد نمایی كه معمولاً در آثار نقاشی واقع نما دیده می شود به روش های زیر انجام می گیرد:
1- تغییر اندازه
2 – تغییر رنگ و تیرگی
3 – تغییر وضوح

 

ب) فضای دو بعد نما (غیرواقع گرا):

ممكن است بدون آنكه قصد واقع نمایی از طبیعت در میان باشد، هنرمند به ایجاد فضا و عمق تجسمی بپردازد. همانند آنچه در آثار گرافیكی و انتزاعی صورت می گیرد. در این روش ایجاد عمق و فضای بصری به روش های زیر انجام می شود :

1 – تغییر اندازه شكل های مشابه به صورتی كه برخی از آن ها كوچكتر از برخی دیگر ترسیم و دیده شوند.
2 – تغییر تیرگی یا رنگ به صورتی كه برخی از اشكال تیره تر و برخی روشن تر ترسیم شوند.
3 – شفاف نمایی و روی هم قرار گرفتن شكل ها می تواند عمق فضایی ایجاد كند.
4 – تغییر وضوح و بافت شكل ها نیز می تواند عمق بصری ایجاد كند.
5 – ترسیم یك شكل از چند زاویه ی مختلف و یا تغییر شكل و تغییر جهت دادن آن می تواند عمق فضایی را به وجود آورد.

 

ج) فضای همزمان (تلفیقی):

در برخی از آثار نمایش فضای تجسمی به صورت تلفیقی از فضاسازی واقع نما و دو بعد نما صورت می گیرد. در این روش هنرمند بدون رعایت قواعد واقع نمایی در كل اثر ، ساختار تركیب خود را از مكان های مختلف به صورت موازی و به طور همزمان شكل می دهد.

 

د) فضای وهمی :

در برخی از آثار تجسمی هنرمند فضای بصری را طوری با استفاده از نمایش عناصر و شكل های واقع نما به وجود می آورد كه در عین حال وهمی و غیرواقعی جلوه می كند. این شیوه از فضاسازی در آثار هنرمندان رمانتیك، نمادگرا و سورئالیست بسیار دیده می شود. نمایش این فضاها كه جنبه ای خیالی و ذهنی دارد اگر چه توسط قوه خیال قابل تجسم است اما در واقعیت و به طور طبیعی نمی تواند اتفاق بیفتد یا وجود داشته باشد.

 

سؤالات :
1 – سه بعد نمایی با چه روشهایی صورت می گیرد؟ هر یك را به طور خلاصه شرح دهید.

پاسخ :
1. تغییر اندازه : در این روش شكل هایی كه از نظر اندازه ی واقعی یكسان هستند برای ایجاد عمق فضایی به تدریج كوچكتر نشان داده می شوند.

2. تغییر رنگ و تیرگی : در این روش برای نمایش دوری و نزدیكی اشكال و اشیا از تغییر رنگ آنها در فاصله ی دور نسبت به رنگ همان اشیا در فاصله نزدیك و تغییر تیرگی – روشنی استفاده می شود. به این ترتیب كه شدت و درجه خلوص رنگ در فاصله ی دور كاهش یافته و به خاكستری می گراید.

3. تغییر وضوح :‌معمولاً هر چه اشیا از ما دورتر می شوند وضوح خود را بیشتر از دست می دهند و ما دیگر آنها را به روشنی مشاهده نمی كنیم. در این روش عمق فضایی با تغییر وضوح از اشكال واضح به اشكال ناواضح، ایجاد می شود.

 

2 – منظور از فضای همزمان چیست؟توضیح دهید.

پاسخ : در این روش از فضاسازی، هنرمند بدون رعایت قواعد واقع نمایی در كل اثر، ساختار تركیب خود را از مكان های مختلف به صورت موازی و به طور همزمان شكل می دهد. در عین حال سعی می كند با نمایش همزمان رویدادها در مكان های مختلف تلفیقی از فضاهای داخلی و بیرونی به وجود آورد.

 

3 – فضای وهمی در آثار كدام هنرمندان بیشتر دیده می شود؟

پاسخ :‌این شیوه از فضاسازی در آثار هنرمندان رمانتیك، نمادگرا و سورئالیست بسیار دیده می شود.

 

4 – ایجاد عمق و فضای بصری در فضای دو بعد نما به چه روش هایی انجام می شود؟

پاسخ :
1. تغییر اندازه شكل های مشابه
2. تغییر تیرگی یا رنگ
3. شفاف نمایی و روی هم قرار گرفتن شكل ها
4. تغییر وضوح و بافت شكل ها
5. ترسیم یك شكل از چند زاویه ی مختلف و یا تغییر شكل و تغییر جهت دادن آن.

 

فصل ششم – مفهوم رنگ
مفهوم رنگ

زندگی سرشار از رنگ و جلوه های رنگ است. اهمیت و نقش رنگ در زندگی ، مفاهیم مختلف و متنوعی از آن را در ذهن ما زنده می كند. در این صورت ارائه یك تعریف مشخص و تعبیر مختصر نه تنها مفهوم گسترده رنگ را در بر نخواهد گرفت، بلكه برای درك ابعاد وسیع آن گمراه كننده نیز خواهد بود. رنگ در همه ابعاد زندگی جاری است و بنابراین مفهوم آن به همان گستردگی مفهوم زندگی است.

نقش رنگ در زندگی و مسائل روزمره ای كه با آن ها سرو كار داریم، آن قدر زیاد است كه هیچگاه رنگ را به عنوان یك واژه ناشناخته و غریب ا حساس نمی كنیم.

رنگ را می توان عنصر اصلی كار هنرمندان نقاش دانست. این هنرمندان برای ابداع آثار خود بیش از هر چیز از رنگ استفاده می كنند. اگر چه ممكن است خطوط آن ها رنگین باشند. اما به جز هنرمندان نقاش در همه ی گرایش های هنرهای تجسمی رنگ همواره به عنوان یكی از عوامل و عناصر ضروری مورد توجه است.

هنرمندان مفاهیم و ویژگی های رنگ را معمولاً به سه طریق زیر در آثار خود به كار گرفته اند.

الف) رنگ به عنوان عنصری تجسمی برای توصیف موضوع اثر و خصوصیات آن ، مثل ترسیم یك منظره پاییزی یا زمستانی كه برای هر كدام از اجرای آن منظره (درخت ها، ساختمان ها ، زمین، آسمان و ..) از طیف رنگ های خاصی استفاده می شود. به این ترتیب پاییزی یا زمستانی بودن فضای آن منظره و همه ویژگی هایش با رنگ هایی كه در آن استفاده شده توصیف می گردد.

ب) رنگ به عنوان عنصری نمادین و استعاری كه معانی عمیق و درونی اثر و اجزای آن را به نمایش می گذارد. برای مثال در بسیاری از آثاری كه هنرمندان بر اساس محتوای موضوعات اعتقادی، مذهبی، رمزی و افسانه ای ساخته اند، كاربرد رنگ عموماً جنبه ای نمادین و استعاری دارد.

ج) استفاده از رنگ برای به نمایش گذاشتن ارزش های درونی و زیبایی ها و تأثیرات خود رنگ، بدون در نظر داشتن ارزش های استعاری و توصیفی آن :‌مانند رنگ های كه در هنرهای سنتی مثل فرش، گلیم، پارچه، طراحی و دوخت لباس، معمای و شهرسازی به كار گرفته می شوند.
یك یا دو یا هر سه این جنبه های سه گانه در كاربرد رنگ ممكن است در یك اثر هنری مورد تأكید و استفاده قرار گیرد.
اگر چه رنگ همواره به عنوان ماده و عنصر اصلی كار هنرمندان نقاش مورد تأكید قرار می گیرد لیكن نقش آن در هنرهای دیگر نیز اهمیت ویژه ای برخوردار است. نقش رنگ در آثار گرافیكی، در بسته بندی كالاها، در ترسیم و اجرای یك اعلان در آثار حجمی، فضاهای عمومی ، شهری ومعماری ،مجسمه سازی ، طراحی پارچه و لباس، مبلمان و تزئینات داخلی، عكاسی، سینما و صنعت دارای اهمیتی بسیارچشمگیر است.

موفقیت در ابداع اثر هنری علاوه بر قریحه و ذوق خدادادی بیش از هر چیز بستگی به توانایی ها و تجربه عملی هنرمند و شناخت او از خصوصیات و امكانات ابزار و مواد مختلف كارش دارد. زیرا اثر هنری در عمل شكل می گیرد و آفریده می شود و شناخت ویژگی های رنگ و كاربرد مؤثر آن بیش از هر چیز در گرو انجام تمرین های رنگ است.

 

رنگ چیست؟

رنگ را می توان به دو معنای عمده بررسی كرد:
الف) رنگ به عنوان ماده ای كه با آن چیزی را رنگ آمیزی می كنند. در این معنی رنگ معمولاً از مخلوط رنگدانه های بسیار ریز و موادی كه اصطلاحاً به آن ها بست ( انواع زرین، صمغ، آب و روغن كه مخلوط آن ها با رنگدانه ها، رنگ را برای استفاده آماده می كنند) می گویند ساخته می شود. مثل رنگ روغنی كه از مخلوط مواد رنگین با روغن های خشك شونده وساخته می شود. آب رنگ، گواش و اكریلیك نیز از مخلوط مواد رنگین، آب و نوعی چسب محلول در آب ساخته می شوند. رنگدانه ها ذرات بسیار بسیار ریز جامدی هستند كه در مایعات غیرمحلول اند. این مواد معمولاً به طور طبیعی موجوداند. امروزه رنگدانه ها به صورت مصنوعی نیز ساخته می شوند.
رنگ های جوهری بخش دیگری از مواد رنگین هستند كه در مایعات حل می شوند. ین جوهرها معمولاً منشأ آلی دارند و از انواع گیاهان و حیوانات به دست می آیند مانند رنگ پوست پیاز – رنگ چای و رنگ قهوه . رنگ جوهری نیز به طور مصنوعی ساخته می شوند.

ب) رنگ به عنوان پدیده ای كه در چگونگی دیدن و درك آن سه عامل زیر دخالت دارند:
1. نور به عنوان منبع فرآیند رنگ كه بدون آن رنگ اشیا دیده نمی شود.

2 . ساختار مولكولی اشیا كه باعث می شود همه یا بخشی از نور تابیده شده به آن ها منعكس شود و در نتیجه به رنگ همان بخش از طیف نور كه از اشیا به چشم منعكس می شود، دیده شوند.

3 – چشم انسان كه نور بازتاب یافته از سطح اشیا را در یك فرآیند پیچیده به وسیله سلول های نوری شبكیه تشخیص می دهد. توضیح آنكه در شبكیه دو دسته سلول نوری وجود دارد. یك دسته سلول های استوانه ای كه تیرگی و روشنی را تشخیص می دهند و دسته دیگر سلول های مخروطی كه رنگ ها را تشخیص می دهند.

منبع


Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:28 ب.ظ

Many thanks, Quite a lot of write ups.

we like it cialis price cialis super kamagra order a sample of cialis cheap cialis cialis savings card cialis dosage amounts click now cialis from canada cialis generico milano cialis en 24 hora cialis wir preise
Viagra uk
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:55 ق.ظ

Incredible plenty of awesome facts!
price for viagra cheap viagra online pharmacy want to buy viagra buy price viagra can you buy viagra without prescriptions price for viagra buy viagra cheap prices buy viagra in store buy viagra online canada cost of viagra
Cialis generic
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:10 ق.ظ

Really a lot of useful material.
where cheapest cialis prix cialis once a da cialis generisches kanada cialis tadalafil cialis daily dose generic prezzo di cialis in bulgaria cialis coupon cilas cialis tablets australia cialis generika in deutschland kaufen
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 07:22 ق.ظ

Thanks! I enjoy it!
miglior cialis generico buy cialis cheap 10 mg prix cialis once a da cialis lowest price buy cialis cheap 10 mg cialis generique cialis cuantos mg hay does cialis cause gout cialis 20 mg effectiveness cialis generic tadalafil buy
Dorcas
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:22 ب.ظ
Hi there! I could have sworn I've been to your blog before but after looking
at many of the articles I realized it's new to me.
Anyhow, I'm definitely pleased I found it and I'll be bookmarking it and checking
back frequently!
juliblecker.jimdo.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 11:17 ق.ظ
We stumbled over here different website and thought I may as well
check things out. I like what I see so now i am following
you. Look forward to looking over your web page yet again.
Cody
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:20 ق.ظ
I was suggested this web site by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about
my trouble. You're wonderful! Thanks!
Latasha
جمعه 22 اردیبهشت 1396 01:49 ب.ظ
Thanks , I've recently been looking for info approximately this subject for a
while and yours is the best I've discovered till now.
However, what concerning the conclusion? Are you sure about the supply?
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 01:24 ق.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!
However, how could we communicate?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


فهرست وبلاگ

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبها

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ