تبلیغات
تبلور هنر.. - مبانی فضا در هنر تجسمی
تبلور هنر..

مبانی فضا در هنر تجسمی

یکشنبه 3 آذر 1392

نوع مطلب :مبانی هنر های تجسمی، 

فضای تجسمی

مفهوم فضا در هنر تجسمی با توجه به فاصله ها و ابعاد، اجزا و عناصر بصری یك اثر معنا پیدا می كند. به این ترتیب سازمان دهی فضای تجسمی معمولاً با معنی درك مكان، زمان و اشیا و ارتباط آن ها با یكدیگر انجام می شود. با وجود عناصر بصری و روابط میان آنهاست كه می توان از فضا، شكل فضا، فضای مثبت ،فضای منفی ، فضای پر و فضای خالی سخن گفت . بنابراین وقتی از فضای یك اثر سخن به میان می آید، تأثیرات كلی اثر در همه ابعاد مادی و محتوایی آن مورد نظر می باشد.

فضاسازی در آثار هنرمندان را می توان به چند دسته تقسیم كرد:
فضای سه بعد نما ( واقع گرا) ، فضای دو بعد نما (غیرواقع گرا) ، فضای همزمان (تلفیقی) و فضای وهمی كه در زیر هر یك را به طور خلاصه شرح می دهیم


.

الف) فضای سه بعد نما( واقع گرا) :

در این روش برای نمایش فضای سه بعدی به روی سطح دو بعدی از سه بعد نمایی ( پرسپكتیو) و تجسم عمق و نشان دادن دوری و نزدیكی استفاده می شود.سه بعد نمایی كه معمولاً در آثار نقاشی واقع نما دیده می شود به روش های زیر انجام می گیرد:
1- تغییر اندازه
2 – تغییر رنگ و تیرگی
3 – تغییر وضوح

 

ب) فضای دو بعد نما (غیرواقع گرا):

ممكن است بدون آنكه قصد واقع نمایی از طبیعت در میان باشد، هنرمند به ایجاد فضا و عمق تجسمی بپردازد. همانند آنچه در آثار گرافیكی و انتزاعی صورت می گیرد. در این روش ایجاد عمق و فضای بصری به روش های زیر انجام می شود :

1 – تغییر اندازه شكل های مشابه به صورتی كه برخی از آن ها كوچكتر از برخی دیگر ترسیم و دیده شوند.
2 – تغییر تیرگی یا رنگ به صورتی كه برخی از اشكال تیره تر و برخی روشن تر ترسیم شوند.
3 – شفاف نمایی و روی هم قرار گرفتن شكل ها می تواند عمق فضایی ایجاد كند.
4 – تغییر وضوح و بافت شكل ها نیز می تواند عمق بصری ایجاد كند.
5 – ترسیم یك شكل از چند زاویه ی مختلف و یا تغییر شكل و تغییر جهت دادن آن می تواند عمق فضایی را به وجود آورد.

 

ج) فضای همزمان (تلفیقی):

در برخی از آثار نمایش فضای تجسمی به صورت تلفیقی از فضاسازی واقع نما و دو بعد نما صورت می گیرد. در این روش هنرمند بدون رعایت قواعد واقع نمایی در كل اثر ، ساختار تركیب خود را از مكان های مختلف به صورت موازی و به طور همزمان شكل می دهد.

 

د) فضای وهمی :

در برخی از آثار تجسمی هنرمند فضای بصری را طوری با استفاده از نمایش عناصر و شكل های واقع نما به وجود می آورد كه در عین حال وهمی و غیرواقعی جلوه می كند. این شیوه از فضاسازی در آثار هنرمندان رمانتیك، نمادگرا و سورئالیست بسیار دیده می شود. نمایش این فضاها كه جنبه ای خیالی و ذهنی دارد اگر چه توسط قوه خیال قابل تجسم است اما در واقعیت و به طور طبیعی نمی تواند اتفاق بیفتد یا وجود داشته باشد.

 

سؤالات :
1 – سه بعد نمایی با چه روشهایی صورت می گیرد؟ هر یك را به طور خلاصه شرح دهید.

پاسخ :
1. تغییر اندازه : در این روش شكل هایی كه از نظر اندازه ی واقعی یكسان هستند برای ایجاد عمق فضایی به تدریج كوچكتر نشان داده می شوند.

2. تغییر رنگ و تیرگی : در این روش برای نمایش دوری و نزدیكی اشكال و اشیا از تغییر رنگ آنها در فاصله ی دور نسبت به رنگ همان اشیا در فاصله نزدیك و تغییر تیرگی – روشنی استفاده می شود. به این ترتیب كه شدت و درجه خلوص رنگ در فاصله ی دور كاهش یافته و به خاكستری می گراید.

3. تغییر وضوح :‌معمولاً هر چه اشیا از ما دورتر می شوند وضوح خود را بیشتر از دست می دهند و ما دیگر آنها را به روشنی مشاهده نمی كنیم. در این روش عمق فضایی با تغییر وضوح از اشكال واضح به اشكال ناواضح، ایجاد می شود.

 

2 – منظور از فضای همزمان چیست؟توضیح دهید.

پاسخ : در این روش از فضاسازی، هنرمند بدون رعایت قواعد واقع نمایی در كل اثر، ساختار تركیب خود را از مكان های مختلف به صورت موازی و به طور همزمان شكل می دهد. در عین حال سعی می كند با نمایش همزمان رویدادها در مكان های مختلف تلفیقی از فضاهای داخلی و بیرونی به وجود آورد.

 

3 – فضای وهمی در آثار كدام هنرمندان بیشتر دیده می شود؟

پاسخ :‌این شیوه از فضاسازی در آثار هنرمندان رمانتیك، نمادگرا و سورئالیست بسیار دیده می شود.

 

4 – ایجاد عمق و فضای بصری در فضای دو بعد نما به چه روش هایی انجام می شود؟

پاسخ :
1. تغییر اندازه شكل های مشابه
2. تغییر تیرگی یا رنگ
3. شفاف نمایی و روی هم قرار گرفتن شكل ها
4. تغییر وضوح و بافت شكل ها
5. ترسیم یك شكل از چند زاویه ی مختلف و یا تغییر شكل و تغییر جهت دادن آن.

 

فصل ششم – مفهوم رنگ
مفهوم رنگ

زندگی سرشار از رنگ و جلوه های رنگ است. اهمیت و نقش رنگ در زندگی ، مفاهیم مختلف و متنوعی از آن را در ذهن ما زنده می كند. در این صورت ارائه یك تعریف مشخص و تعبیر مختصر نه تنها مفهوم گسترده رنگ را در بر نخواهد گرفت، بلكه برای درك ابعاد وسیع آن گمراه كننده نیز خواهد بود. رنگ در همه ابعاد زندگی جاری است و بنابراین مفهوم آن به همان گستردگی مفهوم زندگی است.

نقش رنگ در زندگی و مسائل روزمره ای كه با آن ها سرو كار داریم، آن قدر زیاد است كه هیچگاه رنگ را به عنوان یك واژه ناشناخته و غریب ا حساس نمی كنیم.

رنگ را می توان عنصر اصلی كار هنرمندان نقاش دانست. این هنرمندان برای ابداع آثار خود بیش از هر چیز از رنگ استفاده می كنند. اگر چه ممكن است خطوط آن ها رنگین باشند. اما به جز هنرمندان نقاش در همه ی گرایش های هنرهای تجسمی رنگ همواره به عنوان یكی از عوامل و عناصر ضروری مورد توجه است.

هنرمندان مفاهیم و ویژگی های رنگ را معمولاً به سه طریق زیر در آثار خود به كار گرفته اند.

الف) رنگ به عنوان عنصری تجسمی برای توصیف موضوع اثر و خصوصیات آن ، مثل ترسیم یك منظره پاییزی یا زمستانی كه برای هر كدام از اجرای آن منظره (درخت ها، ساختمان ها ، زمین، آسمان و ..) از طیف رنگ های خاصی استفاده می شود. به این ترتیب پاییزی یا زمستانی بودن فضای آن منظره و همه ویژگی هایش با رنگ هایی كه در آن استفاده شده توصیف می گردد.

ب) رنگ به عنوان عنصری نمادین و استعاری كه معانی عمیق و درونی اثر و اجزای آن را به نمایش می گذارد. برای مثال در بسیاری از آثاری كه هنرمندان بر اساس محتوای موضوعات اعتقادی، مذهبی، رمزی و افسانه ای ساخته اند، كاربرد رنگ عموماً جنبه ای نمادین و استعاری دارد.

ج) استفاده از رنگ برای به نمایش گذاشتن ارزش های درونی و زیبایی ها و تأثیرات خود رنگ، بدون در نظر داشتن ارزش های استعاری و توصیفی آن :‌مانند رنگ های كه در هنرهای سنتی مثل فرش، گلیم، پارچه، طراحی و دوخت لباس، معمای و شهرسازی به كار گرفته می شوند.
یك یا دو یا هر سه این جنبه های سه گانه در كاربرد رنگ ممكن است در یك اثر هنری مورد تأكید و استفاده قرار گیرد.
اگر چه رنگ همواره به عنوان ماده و عنصر اصلی كار هنرمندان نقاش مورد تأكید قرار می گیرد لیكن نقش آن در هنرهای دیگر نیز اهمیت ویژه ای برخوردار است. نقش رنگ در آثار گرافیكی، در بسته بندی كالاها، در ترسیم و اجرای یك اعلان در آثار حجمی، فضاهای عمومی ، شهری ومعماری ،مجسمه سازی ، طراحی پارچه و لباس، مبلمان و تزئینات داخلی، عكاسی، سینما و صنعت دارای اهمیتی بسیارچشمگیر است.

موفقیت در ابداع اثر هنری علاوه بر قریحه و ذوق خدادادی بیش از هر چیز بستگی به توانایی ها و تجربه عملی هنرمند و شناخت او از خصوصیات و امكانات ابزار و مواد مختلف كارش دارد. زیرا اثر هنری در عمل شكل می گیرد و آفریده می شود و شناخت ویژگی های رنگ و كاربرد مؤثر آن بیش از هر چیز در گرو انجام تمرین های رنگ است.

 

رنگ چیست؟

رنگ را می توان به دو معنای عمده بررسی كرد:
الف) رنگ به عنوان ماده ای كه با آن چیزی را رنگ آمیزی می كنند. در این معنی رنگ معمولاً از مخلوط رنگدانه های بسیار ریز و موادی كه اصطلاحاً به آن ها بست ( انواع زرین، صمغ، آب و روغن كه مخلوط آن ها با رنگدانه ها، رنگ را برای استفاده آماده می كنند) می گویند ساخته می شود. مثل رنگ روغنی كه از مخلوط مواد رنگین با روغن های خشك شونده وساخته می شود. آب رنگ، گواش و اكریلیك نیز از مخلوط مواد رنگین، آب و نوعی چسب محلول در آب ساخته می شوند. رنگدانه ها ذرات بسیار بسیار ریز جامدی هستند كه در مایعات غیرمحلول اند. این مواد معمولاً به طور طبیعی موجوداند. امروزه رنگدانه ها به صورت مصنوعی نیز ساخته می شوند.
رنگ های جوهری بخش دیگری از مواد رنگین هستند كه در مایعات حل می شوند. ین جوهرها معمولاً منشأ آلی دارند و از انواع گیاهان و حیوانات به دست می آیند مانند رنگ پوست پیاز – رنگ چای و رنگ قهوه . رنگ جوهری نیز به طور مصنوعی ساخته می شوند.

ب) رنگ به عنوان پدیده ای كه در چگونگی دیدن و درك آن سه عامل زیر دخالت دارند:
1. نور به عنوان منبع فرآیند رنگ كه بدون آن رنگ اشیا دیده نمی شود.

2 . ساختار مولكولی اشیا كه باعث می شود همه یا بخشی از نور تابیده شده به آن ها منعكس شود و در نتیجه به رنگ همان بخش از طیف نور كه از اشیا به چشم منعكس می شود، دیده شوند.

3 – چشم انسان كه نور بازتاب یافته از سطح اشیا را در یك فرآیند پیچیده به وسیله سلول های نوری شبكیه تشخیص می دهد. توضیح آنكه در شبكیه دو دسته سلول نوری وجود دارد. یك دسته سلول های استوانه ای كه تیرگی و روشنی را تشخیص می دهند و دسته دیگر سلول های مخروطی كه رنگ ها را تشخیص می دهند.

منبع


buy cialis online best price
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:50 ب.ظ

Many thanks, Numerous facts!

compare prices cialis uk where to buy cialis in ontario cialis 5 effetti collaterali cialis for bph recommended site cialis kanada buying cialis on internet when will generic cialis be available where to buy cialis in ontario trusted tabled cialis softabs cialis name brand cheap
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:17 ق.ظ

This is nicely expressed. !
generic cialis soft gels cialis savings card cialis price in bangalore canadian discount cialis achat cialis en itali cialis coupon click here cialis daily uk cialis 20mg preis cf generic cialis review uk cialis professional from usa
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:59 ق.ظ

This is nicely expressed! .
generic cialis 20mg uk cialis et insomni cialis venta a domicilio we choice free trial of cialis cialis official site prezzo cialis a buon mercato we choice free trial of cialis how to purchase cialis on line cialis 100 mg 30 tablet cipla cialis online
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:25 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
click now buy cialis brand cialis manufacturer coupon cialis online purchasing cialis on the internet cialis tablets 5 mg cialis coupon printable buy generic cialis generic cialis at walmart venta cialis en espaa calis
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:35 ق.ظ

With thanks, Numerous knowledge.

brand cialis generic viagra vs cialis vs levitra generic cialis levitra cialis 05 cialis 5 mg cialis for sale cialis per paypa cialis prezzo di mercato cialis cipla best buy look here cialis order on line
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 10:51 ب.ظ

You have made the point.
generic cialis at walmart where cheapest cialis venta cialis en espaa cialis tadalafil online cialis professional from usa cialis venta a domicilio wow cialis 20 cialis 20mg preis cf cialis great britain cialis dosage amounts
Cialis prices
دوشنبه 12 آذر 1397 10:03 ق.ظ

Kudos, I appreciate this.
import cialis comprar cialis navarr cialis 20mg prix en pharmacie purchasing cialis on the internet cialis 10mg prix pharmaci tadalafil 20 mg cialis taglich tadalafil cialis 20 mg cialis ahumada
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 10:19 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
order a sample of cialis canadian cialis we choice cialis uk cialis generico en mexico cialis purchasing order generic cialis online cialis farmacias guadalajara cialis kaufen buying cialis on internet cialis pills
buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:24 ق.ظ

Thank you! Ample stuff.

canada discount drugs cialis weblink price cialis discount cialis generic cialis soft gels only here cialis pills cialis canadian drugs sialis cialis arginine interactio cialis preise schweiz only now cialis 20 mg
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 10:30 ب.ظ

Position well taken.!
cialis 50 mg soft tab cuanto cuesta cialis yaho miglior cialis generico 5 mg cialis coupon printable cialis 05 warnings for cialis we like it cialis soft gel we recommend cialis best buy cialis 5 mg para diabeticos cialis reviews
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 09:12 ق.ظ

Very good stuff. Thank you.
cialis great britain cipla cialis online cialis 20 mg cost usa cialis online cialis cost cialis dosage amounts prescription doctor cialis cialis taglich american pharmacy cialis buying brand cialis online
buy cialis delhi
جمعه 9 آذر 1397 09:57 ب.ظ

Whoa lots of amazing info.
cialis free trial cialis daily i recommend cialis generico cialis dosage buying cialis on internet female cialis no prescription purchase once a day cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis dosage recommendations how do cialis pills work
buy generic cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 10:01 ق.ظ

With thanks, Loads of forum posts!

cialis cost comprar cialis 10 espa241a cialis kaufen bankberweisung generic low dose cialis buy generic cialis rx cialis para comprar cialis super acti venta de cialis canada cialis daily new zealand tadalafil tablets
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:59 ب.ظ

Fantastic forum posts. Thanks!
prix cialis once a da viagra vs cialis vs levitra cialis tablets australia cialis dosage recommendations cialis pills cialis kamagra levitra cialis generico milano cialis daily generic cialis in vietnam price cialis wal mart pharmacy
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:39 ق.ظ

Amazing info. Thanks a lot!
acheter cialis meilleur pri generic cialis levitra buy cialis online cialis online cialis y deporte can i take cialis and ecstasy interactions for cialis does cialis cause gout cialis baratos compran uk side effects for cialis
buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:56 ب.ظ

Terrific write ups. With thanks.
cialis online deutschland side effects of cialis compare prices cialis uk cialis side effects cialis generika in deutschland kaufen generic low dose cialis cialis italia gratis only here cialis pills where cheapest cialis cialis usa cost
buy cialis pills online
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:58 ق.ظ

Useful information. Many thanks!
cialis e hiv generic cialis at walmart cialis prezzo al pubblico cilas cialis generique viagra cialis levitra how much does a cialis cost cialis daily new zealand cialis cost cialis prezzo in linea basso
Buy cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 05:22 ب.ظ

Whoa tons of beneficial tips!
canadian drugs generic cialis prezzo cialis a buon mercato tadalafil canada discount drugs cialis cialis prices in england pastillas cialis y alcoho cialis online free generic cialis when will generic cialis be available tesco price cialis
prescriptions from canada without
یکشنبه 1 مهر 1397 03:19 ب.ظ

Helpful tips. Appreciate it!
canadian pharmacy no prescription north west pharmacy canada prescriptions from canada without northwest pharmacies online canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmacy cialis prescriptions from canada without canadian drugstore northwestpharmacy canada medication prices
http://viagraky.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:59 ق.ظ

You mentioned it wonderfully!
usa cialis online order cialis from india cialis side effects prix de cialis dosagem ideal cialis cialis coupons prezzo cialis a buon mercato viagra vs cialis vs levitra prescription doctor cialis cialis lowest price
viabiovit.com/viagra-online-pharmacy-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:47 ق.ظ

Beneficial advice. Kudos.
viagra cheap prices can you buy viagra online online viagra buy online pharmacy where do you buy viagra buy viagra online next day delivery can you buy viagra at cvs buy canada viagra where to buy real viagra online how old do you have to be to buy viagra
cialis alternative
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:17 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis 20 mg cost cialis patent expiration sublingual cialis online cialis 50 mg soft tab cialis per paypa cialis online look here cialis cheap canada acquistare cialis internet cialis en 24 hora generic cialis 20mg tablets
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:28 ب.ظ

Many thanks, Quite a lot of write ups.

we like it cialis price cialis super kamagra order a sample of cialis cheap cialis cialis savings card cialis dosage amounts click now cialis from canada cialis generico milano cialis en 24 hora cialis wir preise
Viagra uk
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:55 ق.ظ

Incredible plenty of awesome facts!
price for viagra cheap viagra online pharmacy want to buy viagra buy price viagra can you buy viagra without prescriptions price for viagra buy viagra cheap prices buy viagra in store buy viagra online canada cost of viagra
Cialis generic
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:10 ق.ظ

Really a lot of useful material.
where cheapest cialis prix cialis once a da cialis generisches kanada cialis tadalafil cialis daily dose generic prezzo di cialis in bulgaria cialis coupon cilas cialis tablets australia cialis generika in deutschland kaufen
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 07:22 ق.ظ

Thanks! I enjoy it!
miglior cialis generico buy cialis cheap 10 mg prix cialis once a da cialis lowest price buy cialis cheap 10 mg cialis generique cialis cuantos mg hay does cialis cause gout cialis 20 mg effectiveness cialis generic tadalafil buy
Dorcas
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:22 ب.ظ
Hi there! I could have sworn I've been to your blog before but after looking
at many of the articles I realized it's new to me.
Anyhow, I'm definitely pleased I found it and I'll be bookmarking it and checking
back frequently!
juliblecker.jimdo.com
سه شنبه 2 خرداد 1396 11:17 ق.ظ
We stumbled over here different website and thought I may as well
check things out. I like what I see so now i am following
you. Look forward to looking over your web page yet again.
Cody
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:20 ق.ظ
I was suggested this web site by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about
my trouble. You're wonderful! Thanks!
Latasha
جمعه 22 اردیبهشت 1396 01:49 ب.ظ
Thanks , I've recently been looking for info approximately this subject for a
while and yours is the best I've discovered till now.
However, what concerning the conclusion? Are you sure about the supply?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبها

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ