تبلیغات
تبلور هنر.. - مبانی تناسب، تعادل،حركت و ریتم
تبلور هنر..

مبانی تناسب، تعادل،حركت و ریتم

یکشنبه 3 آذر 1392

نوع مطلب :مبانی هنر های تجسمی، 

تناسب

تناسب مفهومی ریاضی است كه در هنر تجسمی بر كیفیت رابطه ی مناسب میان اجزای اثر با یكدیگر و با كل اثر دلالت دارد. تناسب یكی از اصول اولیه ی اثر هنری است كه رابطه ی بصری هماهنگ میان اجزای آن را بیان می كند.
می توان در یك تابلوی نقاشی روابط متناسبی میان خطوط سیال خیال انگیز، رنگ ها و وسعت سطوح برقرار كرد و یا در یك اثر حجمی روابط مناسبی میان فرورفتگی و برجستگی ها، فضی منفی و فضای مثبت، بافت ها و سطوح مختلف ایجاد كرد.
همانطور كه گوش یك نوازنده بلافاصله وجود یك نت خارج را تشخیص می هد، یك دیده ی حساس و كارآزموده به سرعت عدم تناسب میان رنگها و شكل های یك اثر تجسمی را می بیند.


 تناسب طلایی

تناسب در اندازه ها از قوانین خاص پیروی می كند كه به آنها اصول و قواعد تقسیمات طلایی و یا تناسبات طلایی گفته می شود. بر اساس تناسبات طلایی یك پاره خط را می توان طوری به دو قسمت تقسیم كرد كه نسبت قسمت كوچكتر به قسمت بزرگتر مساوی با نسبت قسمت بزرگتر، كل پاره خط باشد. این نوع تقسیم از نظر بصری و همین طور از نظر منطقی نسبت های زیبایی را میان اجزا با یكدیگر و با كل پدید می آورد كه هم در معماری و هم در هنرهای بصری از آن استفاده بسیار شده است.

 

تعادل

در طبیعت همه چیز به شكل متعادلی جاری است. از جمله آمدن شب و روز از پی یكدیگر، تغییرات فصل ها و بسیاری از پدیده های دیگر.
وجود تعادل یكی از لوازم زندگی بشر است. بر همین اساس در هنر نیز تعادل اجزای اثر نقش عمده ای دارد. در یك اثر تجسمی وجود تعادل بصری برای ایجاد تأثیر مثبت بر مخاطبان ضروری و لازم است. در صورت عدم تعادل میان نیروهای بصری مختلف پیام اثر خوشه دار می شود و تأثیرگذاری خود را از دست می دهد. به طور طبیعی انسان هنگام مشاهده ی چیزها آن ها را با محورهای افقی و عمودی در ذهن خود مقایسه می كند و وجود یا عدم تعادل را در آن ها تشخیص می دهد.
اثر هنری بدون تعادل و هماهنگی میان اجزایش، اثری ناقص خواهد بود كه قادر به ارائه مطلوب پیام مورد نظر هنرمند نخواهد بود.

 

ایجاد تعادل بصری

می توان در سطح یك اثر تسجمی عناصر بصری را نسبت به محور افقی و عمودی آن اثر سازمان دهی كرد.
در صورت عدم سازماندهی صحیح نیروهای بصری و خدشه دار شدن هماهنگی میان اجزای یك تركیب انرژی بصری عناصر یكدیگر را خنثی می سازند.
در واقع وجود تعادل در یك اثر تجسمی مبین تأثیرگذاری متناسب و هماهنگ همه عناصر در آن تركیب می باشد. چنانچه انرژی بصری همه عناصر به گونه ای سامان داده شود كه هیچ بخشی از اثر انرژی بصری دیگر بخش ها را از میان نبرد و باعث اغتشاش بصری نشود، تركیبی موزون و متعادل به وجود می آید. در سامان بخشیدن به یك اثر متعادل ، تیرگی – روشنی، رنگ ، اندازه و محل قرار گرفتن عناصر بصری در فضای كار دخالت دارند. ضرورت ایجاد تعادل نه تنها در سطوح و آثار دو بعدی بلكه در همه ی آثار تجسمی به ویژه در مجسمه سازی از اهمیتی اساسی برخوردار است.

 

انواع تعادل

الف) تعادل متقارن :‌به كارگرفتن تعادل قرینه ساده ترین روش برای ایجاد تعادل بصری است. زیرا همه چیز نسبت به محورهای افقی، عمودی و مورب كه از وسط اثر عبور می كنند سنجیده می شوند. تعادل قرینه كاملاً طبیعی و سهل الوصول است به راحتی قابل درك می باشد.

ب) تعادل غیر متقارن :‌در این روش ایجاد تعادل بصری بر اساس فاصله ی شكل ها، عناصر نسبت به محورهای افقی، عمودی و مورب در وسط كادر تعیین نمی شود، بلكه انرژی بصری شكل ها بر اساس اندازه ، جهت ، تیرگی – روشنی ، رنگ، بافت و جای آنها نسبت به یكدیگر و نسبت به كادر تصویر مشخص می شود. در تركیب هایی كه از تعادل غیرمتقارن استفاده كرده اند انرژی بصری پرتحرك و پویاتر احساس می شود.
در هنر معاصر به واسطه ی پیچیده تر شدن جوامعف شكل زندگی و نگاه مخاطبان آثار هنری، بیشتر از تعادل غیرمتقارن بهره گرفته می شود.

 

توازن

هر گاه در یك اثر تجسمی انرژی بصری اجزای آن با یكدیگر و نسبت به كل اثر متعادل باشند. آن اثر دارای تركیبی متوازن خواهد بود. اگر چه ممكن است اجزای آن نسبتبه یكدیگر قرینه نباشند در واقع توازن بیان كننده روابط متعادل عناصر بصری در یك تركیب غیرمتقارن است. شكل زیر مسئله توازن میان اجزای یك اثر را به صورت ساده ای نمایش می دهد.

 

كنتراست

كنتراست به معنای تضاد، تباین و كشمكش متقابل میان عناصر و كیفیت بصری است. كنتراست ارتباط منطقی و در عین حال متضادی را میان اجزا و عناصر مختلف یك تركیب و یا یك اثر هنری بیان می كند. بهره گرفتن از كنتراست در آثار هنری باعث جلوه ی بیشتر معنی، گویاتر شدن حالت، قوی تر نشان دادن احساس و در نتیجه انتقال مفاهیم و پیام ها به شكلی مؤثرتر و عمیق تر است. در حالی كه عدم بهره گیری از كنتراست در كیفیات و عناصر تأثیر گذار معمولاً باعث یكنواختی ، ملال و ناپایداری در تأثیرگذاری و عدم جذابیت اثر می شود. در هنر تجسمی تباین یا همان كنتراست بیانگر كیفیتی حسی ناشی از عملكرد متقابل دو یا چند خصوصیت متضاد عناصر بصری است. این تباین ها را می توان از نظر اندازه، جهت، حالت ، رنگ ، تیرگی ، روشنی و بافت شكل ها و یا از نظر فضای پر و فضای خالی ، حجم مثبت و حجم منفی، فرورفتگی و برجستگی، شكل و زمینه مورد بررسی قرا داد. البته كنتراست رنگ نیز بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

حركت

حركت به معنای تغییر و جابه جایی در مكان و در زمان است. اما این معنا بیشتر به حركت مكانیكی اطلاق می شود . در حالی كه حركت معنایی عمومی تر و عمیق تر نیز دارد.
حركت به عنوان یكی از مظاهر حیات در هنر نیز كاربردهای خود را دارد. نمایش حركت در هنر تجسمی با تكرار و توالی یك شكل یا یك حالت به وجود می آید و معمولاً نمایشگر نوعی ریتم ( ضرب آهنگ) است. در همین حال اشكال كشیده ی عمودی و افقی و خطوط مداوم و جهت دار و نیز تكرار آنها به دلیل هدایت نگاه از سمتی به سمت دیگر می توانند بیانگر حركت بصری باشند.

 

 

ریتم ( ضرب – آهنگ)

ریتم با ضرب – آهنگ واژه ای است كه معمولاً در موسیقی به كار می رود اما در هنرهای تجسمی نیز مرسوم است. در هنر تجسمی ریتم معنایی تصویری دارد و عبارت است از تكرار، تغییر و حركت عناصر بصری در فضای تجسمی ، به عبارت دیگر تكرار منظم و متوالی یك عنصر تصویری ضرب – آهنگ بصری را به وجود می آورد.

 

انواع ریتم

1- تكرار یكنواخت :
در این نوع ضرب – آهنگ یك تصویر به طور یكنواخت و به صورت متوالی تكرار می شود. نمای خطی آن در شكل آورده شده است.

2 – تكرار متناوب :
در این ضرب – آهنگ یك عنصر بصری تكرار می شود اما تكرار آن با تغییرات متناوبی متنوع خواهد شد و هر بار عكس العمل مخاطب و توجه او را با یك حركت یا یك تصویر میانی تحت تأثیر قرار می دهد. نمای خطی آن در شكل نمایش داده شده است.

3 – تكرار تكاملی :
در این نوع ضرب – آهنگ یك تصویر و یا یك عنصر بصری از یك مرتبه و حالت خاص شروع می شود و به تدریج با تغییراتی به وضعیت و یا حالتی تازه تر می رسد، به طوری كه نوعی رشد و تكامل را در طول مسیر تغییرات خود به دنبال خواهد داشت. نمای خطی آن در شكل نشان داده می شود.

4 – تكرار موجی :
این نوع ضرب آهنگ كه عمدتاً با استفاده از حركت منحنی سطوح و خطوط به وجود می آید و از نوعی تناوب هم برخوردار است نمونه ی كاملی از ضرب – آهنگ تجسمی است كه در فضای معماری، حجمی و تصویری وجود دارد و به شكل مأنوسی با زندگی انسان پیوند خورده است. نمای خطی آن در شكل نشان داده می شود.

منبع


Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 12:33 ب.ظ

Fine stuff. Thank you!
tarif cialis france cialis soft tabs for sale precios cialis peru how does cialis work cialis patentablauf in deutschland tadalafil 20mg buy cialis online cheapest cialis 5 mg scheda tecnica buying cialis overnight can i take cialis and ecstasy
buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:21 ب.ظ

Thanks! A good amount of posts!

rx cialis para comprar tadalafilo cialis bula cialis manufacturer coupon cialis 50 mg soft tab generic cialis 20mg uk cialis professional from usa cialis arginine interactio cialis kaufen cialis 5mg
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:38 ب.ظ

Terrific postings. Thank you.
cialis 20 mg best price cialis 20 mg effectiveness price cialis per pill prix cialis once a da cialis professional from usa cialis for bph we choice cialis uk we recommend cialis info cialis for sale in europa tadalafil 5mg
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:55 ق.ظ

Whoa loads of terrific tips.
get cheap cialis venta cialis en espaa cialis pills in singapore cialis 20 mg effectiveness cialis in sconto generic cialis in vietnam cialis kaufen click here take cialis tadalafilo buy cialis uk no prescription
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:30 ب.ظ

Nicely expressed really. .
cialis cost cialis canadian drugs cialis in sconto prescription doctor cialis cialis lowest price cialis rezeptfrei try it no rx cialis deutschland cialis online cialis pills cialis pills
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 08:27 ق.ظ

You actually mentioned this fantastically.
effetti del cialis trusted tabled cialis softabs generic cialis at the pharmacy prices for cialis 50mg miglior cialis generico cialis therapie discount cialis cialis generique prezzo di cialis in bulgaria tadalafil 20 mg
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:34 ب.ظ

Useful content. Appreciate it.
cialis generico lilly cialis 5mg billiger enter site natural cialis estudios de cialis genricos warnings for cialis cost of cialis per pill buying cialis overnight cialis baratos compran uk cialis en 24 hora buy cialis online
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 08:05 ق.ظ

You have made your position extremely clearly.!
cialis side effects does cialis cause gout cialis vs viagra cialis generico in farmacia achat cialis en itali cialis tablets brand cialis generic generic cialis review uk wow look it cialis mexico click now cialis from canada
buy cialis with no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 08:06 ب.ظ

Wow a lot of amazing material!
fast cialis online acquistare cialis internet female cialis no prescription where do you buy cialis cialis 05 dosagem ideal cialis cialis per paypa cialis online holland look here cialis cheap canada miglior cialis generico
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 07:31 ق.ظ

With thanks. Wonderful stuff!
cialis 20mg cialis coupons printable enter site 20 mg cialis cost what is cialis cialis free trial callus cialis 30 day sample calis cialis prezzo al pubblico interactions for cialis
buy tadalafil
شنبه 10 آذر 1397 08:19 ب.ظ

Thank you! A good amount of stuff.

rezeptfrei cialis apotheke cialis lilly tadalafi prezzo cialis a buon mercato we recommend cialis best buy cialis diario compra side effects of cialis female cialis no prescription generic cialis at the pharmacy rx cialis para comprar usa cialis online
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 07:11 ق.ظ

Terrific content. Thanks.
cialis price thailand when will generic cialis be available cialis 20 mg effectiveness cialis price thailand cialis preise schweiz prices for cialis 50mg cialis cost click here take cialis look here cialis order on line buy cialis online nz
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Great forum posts. Cheers!
buy online cialis 5mg cialis diario compra we choice free trial of cialis how to purchase cialis on line cialis 20mg cialis 5 mg funziona calis sublingual cialis online cialis tadalafil online walgreens price for cialis
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:55 ب.ظ

Appreciate it. Loads of write ups.

cialis prezzo al pubblico wow look it cialis mexico cialis without a doctor's prescription purchasing cialis on the internet acquistare cialis internet cialis side effects order a sample of cialis the best site cialis tablets cialis e hiv tadalafil 10 mg
buy cialis pills online
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:19 ق.ظ

Amazing tons of good advice.
buy cialis cheap 10 mg cialis dose 30mg cialis 20mg preis cf warnings for cialis wow cialis 20 cialis with 2 days delivery canadian cialis cialis savings card brand cialis generic cialis from canada
buy cialis cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:31 ب.ظ

Regards. Very good stuff!
wow cialis 20 cialis australian price cialis prezzo di mercato cialis purchasing can i take cialis and ecstasy generic cialis levitra cialis online deutschland we use it cialis online store if a woman takes a mans cialis the best site cialis tablets
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:45 ق.ظ

Amazing information. Regards.
cialis in sconto preis cialis 20mg schweiz prescription doctor cialis we choice free trial of cialis cialis arginine interactio walgreens price for cialis calis buying cialis on internet cialis 5mg prix callus
Cialis canada
چهارشنبه 11 مهر 1397 10:42 ق.ظ

Whoa all kinds of amazing knowledge!
cialis 30 day sample cialis daily dose generic cialis reviews tadalafil generic cialis 10mg prix pharmaci overnight cialis tadalafil free generic cialis cialis tablets for sale can i take cialis and ecstasy cialis usa cost
Cialis canada
دوشنبه 9 مهر 1397 08:34 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
canadian discount cialis india cialis 100mg cost acheter cialis kamagra cialis flussig buy cialis uk no prescription acquisto online cialis generic cialis at walmart non 5 mg cialis generici cheap cialis cialis kaufen bankberweisung
canadian online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 09:02 ق.ظ

Really lots of beneficial material!
drugs for sale usa trust pharmacy canada reviews canadian pharmacy uk delivery canadian medications, liraglutide canada online pharmacies surrey canadianpharmacyusa24h is it legal trusted pharmacy canada scam canadian pharmacy king drugs for sale usa canadian pharmacycanadian pharmacy
cialisvbuy.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:56 ق.ظ

Thank you. Terrific stuff!
cialis generique cialis 50 mg soft tab cialis daily where to buy cialis in ontario cialis flussig cialis generico in farmacia low dose cialis blood pressure where do you buy cialis cialis alternative cialis online holland
buy viagra professional
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:14 ب.ظ

You have made your stand pretty effectively.!
cheapest viagra online where can i buy generic viagra online buy viagra canada online buy sildenafil uk generic sildenafil uk viagra online cheap uk buy viagra uk without prescription buy viagra without consultation uk buy viagra online nz cheap viagra online
cialisvu.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:49 ب.ظ

You actually revealed that really well.
40 mg cialis what if i take cialis y deporte miglior cialis generico cialis en 24 hora female cialis no prescription cialis prices in england cialis side effects cialis name brand cheap cialis official site cialis 10mg prix pharmaci
where to buy viagra from
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:20 ق.ظ

Position well regarded..
buy real viagra order sildenafil buy viagra online with a prescription low price viagra buy cheap generic viagra buy sildenafil viagra buy viagra europe getting viagra online buy viagra without prescription uk buy prescription viagra
babecolate.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:56 ب.ظ

Cheers! I enjoy this!
cialis tadalafil cialis en mexico precio prices for cialis 50mg cilas viagra cialis levitra cialis pills cialis e hiv acquisto online cialis venta de cialis canada cialis from canada
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:02 ب.ظ

Many thanks! Very good information!
wow cialis 20 online cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis pills boards cialis kaufen cialis prezzo di mercato try it no rx cialis cialis generic dose size of cialis generic cialis soft gels
Discount viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:53 ب.ظ

Nicely put, Many thanks!
buy real viagra find viagra online purchase viagra online uk natural viagra can u buy viagra over the counter viagra from usa pharmacy buy viagra online how can i get viagra online online pharmacy uk online purchase of viagra
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 09:14 ب.ظ

Thanks a lot! I appreciate this!
order a sample of cialis cialis dosage amounts cialis 20mg prix en pharmacie cialis venta a domicilio we use it 50 mg cialis dose cialis online holland comprar cialis navarr trusted tabled cialis softabs cialis coupons cialis canada
Cialis canada
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:41 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis wir preise cialis therapie generico cialis mexico cialis bula cialis free trial import cialis cialis generico in farmacia cialis dosage amounts cialis generique 5 mg we use it 50 mg cialis dose
Online cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:40 ب.ظ

Information nicely applied.!
tadalafil 10 mg cialis 100 mg 30 tablet cialis e hiv achat cialis en itali opinioni cialis generico cialis 5 mg scheda tecnica buy cialis uk no prescription comprar cialis navarr usa cialis online cialis 5 mg buy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبها

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ