تبلیغات
تبلور هنر.. - مبانی تناسب، تعادل،حركت و ریتم
تبلور هنر..

مبانی تناسب، تعادل،حركت و ریتم

یکشنبه 3 آذر 1392

نوع مطلب :مبانی هنر های تجسمی، 

تناسب

تناسب مفهومی ریاضی است كه در هنر تجسمی بر كیفیت رابطه ی مناسب میان اجزای اثر با یكدیگر و با كل اثر دلالت دارد. تناسب یكی از اصول اولیه ی اثر هنری است كه رابطه ی بصری هماهنگ میان اجزای آن را بیان می كند.
می توان در یك تابلوی نقاشی روابط متناسبی میان خطوط سیال خیال انگیز، رنگ ها و وسعت سطوح برقرار كرد و یا در یك اثر حجمی روابط مناسبی میان فرورفتگی و برجستگی ها، فضی منفی و فضای مثبت، بافت ها و سطوح مختلف ایجاد كرد.
همانطور كه گوش یك نوازنده بلافاصله وجود یك نت خارج را تشخیص می هد، یك دیده ی حساس و كارآزموده به سرعت عدم تناسب میان رنگها و شكل های یك اثر تجسمی را می بیند.


 تناسب طلایی

تناسب در اندازه ها از قوانین خاص پیروی می كند كه به آنها اصول و قواعد تقسیمات طلایی و یا تناسبات طلایی گفته می شود. بر اساس تناسبات طلایی یك پاره خط را می توان طوری به دو قسمت تقسیم كرد كه نسبت قسمت كوچكتر به قسمت بزرگتر مساوی با نسبت قسمت بزرگتر، كل پاره خط باشد. این نوع تقسیم از نظر بصری و همین طور از نظر منطقی نسبت های زیبایی را میان اجزا با یكدیگر و با كل پدید می آورد كه هم در معماری و هم در هنرهای بصری از آن استفاده بسیار شده است.

 

تعادل

در طبیعت همه چیز به شكل متعادلی جاری است. از جمله آمدن شب و روز از پی یكدیگر، تغییرات فصل ها و بسیاری از پدیده های دیگر.
وجود تعادل یكی از لوازم زندگی بشر است. بر همین اساس در هنر نیز تعادل اجزای اثر نقش عمده ای دارد. در یك اثر تجسمی وجود تعادل بصری برای ایجاد تأثیر مثبت بر مخاطبان ضروری و لازم است. در صورت عدم تعادل میان نیروهای بصری مختلف پیام اثر خوشه دار می شود و تأثیرگذاری خود را از دست می دهد. به طور طبیعی انسان هنگام مشاهده ی چیزها آن ها را با محورهای افقی و عمودی در ذهن خود مقایسه می كند و وجود یا عدم تعادل را در آن ها تشخیص می دهد.
اثر هنری بدون تعادل و هماهنگی میان اجزایش، اثری ناقص خواهد بود كه قادر به ارائه مطلوب پیام مورد نظر هنرمند نخواهد بود.

 

ایجاد تعادل بصری

می توان در سطح یك اثر تسجمی عناصر بصری را نسبت به محور افقی و عمودی آن اثر سازمان دهی كرد.
در صورت عدم سازماندهی صحیح نیروهای بصری و خدشه دار شدن هماهنگی میان اجزای یك تركیب انرژی بصری عناصر یكدیگر را خنثی می سازند.
در واقع وجود تعادل در یك اثر تجسمی مبین تأثیرگذاری متناسب و هماهنگ همه عناصر در آن تركیب می باشد. چنانچه انرژی بصری همه عناصر به گونه ای سامان داده شود كه هیچ بخشی از اثر انرژی بصری دیگر بخش ها را از میان نبرد و باعث اغتشاش بصری نشود، تركیبی موزون و متعادل به وجود می آید. در سامان بخشیدن به یك اثر متعادل ، تیرگی – روشنی، رنگ ، اندازه و محل قرار گرفتن عناصر بصری در فضای كار دخالت دارند. ضرورت ایجاد تعادل نه تنها در سطوح و آثار دو بعدی بلكه در همه ی آثار تجسمی به ویژه در مجسمه سازی از اهمیتی اساسی برخوردار است.

 

انواع تعادل

الف) تعادل متقارن :‌به كارگرفتن تعادل قرینه ساده ترین روش برای ایجاد تعادل بصری است. زیرا همه چیز نسبت به محورهای افقی، عمودی و مورب كه از وسط اثر عبور می كنند سنجیده می شوند. تعادل قرینه كاملاً طبیعی و سهل الوصول است به راحتی قابل درك می باشد.

ب) تعادل غیر متقارن :‌در این روش ایجاد تعادل بصری بر اساس فاصله ی شكل ها، عناصر نسبت به محورهای افقی، عمودی و مورب در وسط كادر تعیین نمی شود، بلكه انرژی بصری شكل ها بر اساس اندازه ، جهت ، تیرگی – روشنی ، رنگ، بافت و جای آنها نسبت به یكدیگر و نسبت به كادر تصویر مشخص می شود. در تركیب هایی كه از تعادل غیرمتقارن استفاده كرده اند انرژی بصری پرتحرك و پویاتر احساس می شود.
در هنر معاصر به واسطه ی پیچیده تر شدن جوامعف شكل زندگی و نگاه مخاطبان آثار هنری، بیشتر از تعادل غیرمتقارن بهره گرفته می شود.

 

توازن

هر گاه در یك اثر تجسمی انرژی بصری اجزای آن با یكدیگر و نسبت به كل اثر متعادل باشند. آن اثر دارای تركیبی متوازن خواهد بود. اگر چه ممكن است اجزای آن نسبتبه یكدیگر قرینه نباشند در واقع توازن بیان كننده روابط متعادل عناصر بصری در یك تركیب غیرمتقارن است. شكل زیر مسئله توازن میان اجزای یك اثر را به صورت ساده ای نمایش می دهد.

 

كنتراست

كنتراست به معنای تضاد، تباین و كشمكش متقابل میان عناصر و كیفیت بصری است. كنتراست ارتباط منطقی و در عین حال متضادی را میان اجزا و عناصر مختلف یك تركیب و یا یك اثر هنری بیان می كند. بهره گرفتن از كنتراست در آثار هنری باعث جلوه ی بیشتر معنی، گویاتر شدن حالت، قوی تر نشان دادن احساس و در نتیجه انتقال مفاهیم و پیام ها به شكلی مؤثرتر و عمیق تر است. در حالی كه عدم بهره گیری از كنتراست در كیفیات و عناصر تأثیر گذار معمولاً باعث یكنواختی ، ملال و ناپایداری در تأثیرگذاری و عدم جذابیت اثر می شود. در هنر تجسمی تباین یا همان كنتراست بیانگر كیفیتی حسی ناشی از عملكرد متقابل دو یا چند خصوصیت متضاد عناصر بصری است. این تباین ها را می توان از نظر اندازه، جهت، حالت ، رنگ ، تیرگی ، روشنی و بافت شكل ها و یا از نظر فضای پر و فضای خالی ، حجم مثبت و حجم منفی، فرورفتگی و برجستگی، شكل و زمینه مورد بررسی قرا داد. البته كنتراست رنگ نیز بعداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

حركت

حركت به معنای تغییر و جابه جایی در مكان و در زمان است. اما این معنا بیشتر به حركت مكانیكی اطلاق می شود . در حالی كه حركت معنایی عمومی تر و عمیق تر نیز دارد.
حركت به عنوان یكی از مظاهر حیات در هنر نیز كاربردهای خود را دارد. نمایش حركت در هنر تجسمی با تكرار و توالی یك شكل یا یك حالت به وجود می آید و معمولاً نمایشگر نوعی ریتم ( ضرب آهنگ) است. در همین حال اشكال كشیده ی عمودی و افقی و خطوط مداوم و جهت دار و نیز تكرار آنها به دلیل هدایت نگاه از سمتی به سمت دیگر می توانند بیانگر حركت بصری باشند.

 

 

ریتم ( ضرب – آهنگ)

ریتم با ضرب – آهنگ واژه ای است كه معمولاً در موسیقی به كار می رود اما در هنرهای تجسمی نیز مرسوم است. در هنر تجسمی ریتم معنایی تصویری دارد و عبارت است از تكرار، تغییر و حركت عناصر بصری در فضای تجسمی ، به عبارت دیگر تكرار منظم و متوالی یك عنصر تصویری ضرب – آهنگ بصری را به وجود می آورد.

 

انواع ریتم

1- تكرار یكنواخت :
در این نوع ضرب – آهنگ یك تصویر به طور یكنواخت و به صورت متوالی تكرار می شود. نمای خطی آن در شكل آورده شده است.

2 – تكرار متناوب :
در این ضرب – آهنگ یك عنصر بصری تكرار می شود اما تكرار آن با تغییرات متناوبی متنوع خواهد شد و هر بار عكس العمل مخاطب و توجه او را با یك حركت یا یك تصویر میانی تحت تأثیر قرار می دهد. نمای خطی آن در شكل نمایش داده شده است.

3 – تكرار تكاملی :
در این نوع ضرب – آهنگ یك تصویر و یا یك عنصر بصری از یك مرتبه و حالت خاص شروع می شود و به تدریج با تغییراتی به وضعیت و یا حالتی تازه تر می رسد، به طوری كه نوعی رشد و تكامل را در طول مسیر تغییرات خود به دنبال خواهد داشت. نمای خطی آن در شكل نشان داده می شود.

4 – تكرار موجی :
این نوع ضرب آهنگ كه عمدتاً با استفاده از حركت منحنی سطوح و خطوط به وجود می آید و از نوعی تناوب هم برخوردار است نمونه ی كاملی از ضرب – آهنگ تجسمی است كه در فضای معماری، حجمی و تصویری وجود دارد و به شكل مأنوسی با زندگی انسان پیوند خورده است. نمای خطی آن در شكل نشان داده می شود.

منبع


http://skipuccrit.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 12:19 ق.ظ

Really a good deal of very good knowledge!
calis cialis daily cost of cialis per pill cialis generique 5 mg 40 mg cialis what if i take cialis para que sirve cialis with 2 days delivery cialis sicuro in linea when can i take another cialis cialis reviews
cialis canadian drugs
یکشنبه 2 تیر 1398 08:45 ق.ظ

With thanks! I value it!
cialis canada on line cialis 5mg prix cialis dosage recommendations sialis cialis therapie cialis baratos compran uk best generic drugs cialis import cialis tadalafil 20 mg safe site to buy cialis online
buy real cialis online
شنبه 1 تیر 1398 05:58 ب.ظ

You stated this perfectly.
warnings for cialis cialis generico in farmacia cialis kaufen bankberweisung cialis lilly tadalafi sublingual cialis online venta cialis en espaa cialis kaufen tarif cialis france cialis sans ordonnance cialis kaufen bankberweisung
Cialis online
شنبه 1 تیر 1398 12:59 ق.ظ

You actually mentioned this effectively.
cialis arginine interactio cialis tadalafil brand cialis generic cialis side effects dangers cialis qualitat ou trouver cialis sur le net how to purchase cialis on line cialis pills price each cialis 100 mg 30 tablet cialis canada
http://gulfnislu.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:49 ق.ظ

Thanks, Quite a lot of knowledge.

generic cialis levitra american pharmacy cialis cialis generico en mexico cialis rckenschmerzen cialis pas cher paris cialis flussig free generic cialis cialis vs viagra when can i take another cialis acquisto online cialis
Buy cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:09 ب.ظ

Amazing material, With thanks!
cialis e hiv india cialis 100mg cost cialis lowest price cialis 20mg tadalafil 10 mg cialis sicuro in linea cialis en mexico precio cialis super acti order generic cialis online dose size of cialis
Buy cialis online
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:52 ب.ظ

Cheers, Very good stuff.
sialis cialis cost effetti del cialis cialis farmacias guadalajara buy cheap cialis in uk overnight cialis tadalafil cialis qualitat wow cialis tadalafil 100mg american pharmacy cialis acheter du cialis a geneve
http://inlare.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:26 ق.ظ

Cheers, Ample content.

cialis billig cialis soft tabs for sale generic cialis acquisto online cialis canadian drugs generic cialis deutschland cialis online cialis online cialis generico generic for cialis cialis 20mg prix en pharmacie
http://ichdanzert.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 06:48 ق.ظ

Wow all kinds of very good facts.
cialis 20 mg best price click here cialis daily uk we recommend cheapest cialis cialis super acti cialis mit grapefruitsaft 200 cialis coupon cialis generika in deutschland kaufen generic cialis tadalafil cialis generico postepay generic cialis pro
http://sefquobuds.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:55 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis e hiv cialis patentablauf in deutschland cipla cialis online cialis pills boards pastillas cialis y alcoho cialis baratos compran uk cialis prezzo in linea basso 40 mg cialis what if i take generic cialis ou trouver cialis sur le net
http://golfcrisque.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:14 ق.ظ

Thanks. A good amount of write ups.

cialis 5mg usa cialis online generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg cost generic cialis in vietnam cialis in sconto usa cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis australia org no prescription cialis cheap
tadalafil without a doctor prescription
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:23 ق.ظ

Awesome knowledge. Thank you!
cialis in sconto best generic drugs cialis rx cialis para comprar cialis 5mg billiger 5 mg cialis pharmacie en ligne india cialis 100mg cost cialis pills in singapore cialis daily dose generic cialis 50 mg soft tab buying cialis in colombia
http://enagit.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:38 ب.ظ

Seriously plenty of excellent information.
prezzo di cialis in bulgaria prezzo di cialis in bulgaria canada discount drugs cialis purchasing cialis on the internet viagra cialis levitra where to buy cialis in ontario cialis 5mg prix free generic cialis 5 mg cialis coupon printable how to purchase cialis on line
http://inopfa.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 07:35 ق.ظ

You've made your point extremely effectively..
how to buy cialis online usa cialis 5mg billiger cialis coupon sialis prices for cialis 50mg tadalafilo only best offers cialis use where cheapest cialis interactions for cialis brand cialis generic
Cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 05:28 ب.ظ

Fantastic facts. Kudos.
cialis 20 mg best price click now cialis from canada cialis 20 mg cost cialis generika cialis daily click here take cialis cialis online cialis kaufen wo generic cialis levitra cialis 5 effetti collaterali
Buy cialis online
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:02 ب.ظ

You said it perfectly.!
enter site 20 mg cialis cost generic for cialis cialis professional yohimbe cialis super kamagra rx cialis para comprar cost of cialis cvs purchasing cialis on the internet link for you cialis price cialis 30 day sample cialis generika
http://adpothe.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:07 ب.ظ

You have made your point!
cialis manufacturer coupon cialis 20mg import cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 5 effetti collaterali we like it cialis soft gel cialis sale online import cialis cialis dose 30mg ou trouver cialis sur le net
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 01:07 ق.ظ

Kudos. I enjoy this!
cialis canada tadalafil 20mg safe dosage for cialis cialis 100mg suppliers cialis rckenschmerzen buy cialis online cialis kaufen wo click now cialis from canada we choice free trial of cialis cialis 20 mg effectiveness
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:28 ب.ظ

Thank you! Wonderful information.
comprar cialis 10 espa241a effetti del cialis side effects of cialis tadalafil tablets we use it cialis online store order generic cialis online comprar cialis navarr cialis generika in deutschland kaufen buy brand cialis cheap prices for cialis 50mg
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 01:57 ب.ظ

Regards. A lot of knowledge.

cialis baratos compran uk generic cialis soft gels generic cialis comprar cialis navarr costo in farmacia cialis cialis kaufen cialis dose 30mg rx cialis para comprar cialis rezeptfrei we choice free trial of cialis
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 08:24 ق.ظ

Very good advice. Kudos.
best canadian pharmacies online online canadian pharmacies aarp recommended canadian online pharmacies drugs for sale on internet safe canadian online pharmacies canada pharmaceuticals online canadian rx world pharmacy canadian drug online drug store canadian online pharmacies
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 12:33 ب.ظ

Fine stuff. Thank you!
tarif cialis france cialis soft tabs for sale precios cialis peru how does cialis work cialis patentablauf in deutschland tadalafil 20mg buy cialis online cheapest cialis 5 mg scheda tecnica buying cialis overnight can i take cialis and ecstasy
buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:21 ب.ظ

Thanks! A good amount of posts!

rx cialis para comprar tadalafilo cialis bula cialis manufacturer coupon cialis 50 mg soft tab generic cialis 20mg uk cialis professional from usa cialis arginine interactio cialis kaufen cialis 5mg
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:38 ب.ظ

Terrific postings. Thank you.
cialis 20 mg best price cialis 20 mg effectiveness price cialis per pill prix cialis once a da cialis professional from usa cialis for bph we choice cialis uk we recommend cialis info cialis for sale in europa tadalafil 5mg
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:55 ق.ظ

Whoa loads of terrific tips.
get cheap cialis venta cialis en espaa cialis pills in singapore cialis 20 mg effectiveness cialis in sconto generic cialis in vietnam cialis kaufen click here take cialis tadalafilo buy cialis uk no prescription
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:30 ب.ظ

Nicely expressed really. .
cialis cost cialis canadian drugs cialis in sconto prescription doctor cialis cialis lowest price cialis rezeptfrei try it no rx cialis deutschland cialis online cialis pills cialis pills
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 08:27 ق.ظ

You actually mentioned this fantastically.
effetti del cialis trusted tabled cialis softabs generic cialis at the pharmacy prices for cialis 50mg miglior cialis generico cialis therapie discount cialis cialis generique prezzo di cialis in bulgaria tadalafil 20 mg
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:34 ب.ظ

Useful content. Appreciate it.
cialis generico lilly cialis 5mg billiger enter site natural cialis estudios de cialis genricos warnings for cialis cost of cialis per pill buying cialis overnight cialis baratos compran uk cialis en 24 hora buy cialis online
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 08:05 ق.ظ

You have made your position extremely clearly.!
cialis side effects does cialis cause gout cialis vs viagra cialis generico in farmacia achat cialis en itali cialis tablets brand cialis generic generic cialis review uk wow look it cialis mexico click now cialis from canada
buy cialis with no prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 08:06 ب.ظ

Wow a lot of amazing material!
fast cialis online acquistare cialis internet female cialis no prescription where do you buy cialis cialis 05 dosagem ideal cialis cialis per paypa cialis online holland look here cialis cheap canada miglior cialis generico
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ

طبقه بندی

آرشیو

نویسندگان

پیوندها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

جستجو

آخرین پستها

اَبر برچسبها

دریافت کد بستن راست کلیک در وبلاگ